beth yw LEADER?

Mae gan LEADER ddull o’r gwaelod i fyny sydd yn cael ei arwain gan y gymuned ac yn annog gweithio mewn partneriaeth dros amrywiaeth o sectorau, rhwydweithio a chydweithredu.  Ffocws y cynllun yw Datblygu Lleol dan Arweiniad y Gymuned (CLLD),a llwyddir i wneud hyn drwy rymuso Grwpiau Gweithredu Lleol (LAG) yn y broses o’u Datblygiad gwledig eu hunain a dyrannu adnoddau iddynt ar gyfer y diben hwn.

Mae LEADER yn seiliedig ar saith egwyddor:

LAG Arwain Sir Benfro yw’r corff sy’n gyfrifol am ddosbarthu cyllid LEADER i brosiectau yn Sir Benfro

Mae gan Sir Benfro Strategaeth Datblygu Leol (LDS), cynllun pum mlynedd o weithgaredd sydd yn darparu’r fframwaith ar gyfer sut bydd cyllid LEADER yn cael ei ddefnyddio yn y sir.

Mae’r LDS yn ymdrin â 5 thema:

Mae’r ddogfen Strategaeth Datblygu Leol (LDS) yn amlinellu’r anghenion a’r cyfleoedd sydd wedi’u nodi ar gyfer Sir Benfro.

Local Development Strategy (PDF)

Mae’n rhaid i’r holl brosiectau sydd yn cael eu cefnogi gan y LAG ddilyn y blaenoriaethau yr amlinellir yn yr LDS.

Strategaeth Datblygu Lleol

Mae gan Arwain Sir Benfro Strategaeth Ddatblygu Leol, cynllun o weithgarwch pum mlynedd y byddem yn hoffi ei weld yn cael ei gefnogi yn Sir Benfro. Mae’n cynnwys set o weithredoedd ac amcanion datblygu gwledig.

Cafodd y ddogfen ei hysgrifennu wedi gwaith dadansoddi ac ymgynghori yn y sir yn 2014, ac mae’n cael ei hadolygu’n flynyddol. Mae’n nodi meysydd allweddol ar gyfer datblygiad a chefnogaeth, a fydd yn sicrhau fod Sir Benfro yn ffyniannus a’i bod yn parhau i fod yn fywiog ac arbennig. Mae’r cynllun yn fandad i Arwain Sir Benfro gynnig cefnogaeth i brosiectau sydd yn gallu ateb anghenion a nodwyd. Mae’r broses hon yn helpu i roi cyfeiriad o’r ‘gwaelod i fyny’ i’r LAG ar gyfer eu gwaith LEADER.

Gall LEADER gefnogi:

Mentora/Arbenigedd – rheoli costau ar gyfer pobol sydd yn gallu darparu cefnogaeth benodol i sefydliadau a grwpiau i’w helpu nhw ddatblygu eu sgiliau a’u harbenigedd eu hunain. Mae hon yn ddull gwahanol o hyfforddi.

Hyfforddiant – costau refeniw, er y gallai rhai eitemau bach o offer ddod o fewn cwmpas yr hyfforddiant, ar gyfer datblygu a chyflwyno cyrsiau mwy ffurfiol i grwpiau o bobl.

Ymchwil/Astudiaethau Dichonoldeb – costau refeniw ar gyfer cyfuniad o amser staff a chostau ymgynghoriaeth i ymgymryd â’r ymchwil cefndirol ar gyfer mater neu broblem benodol, a chyflwyno arfarniad cynhwysfawr ysgrifenedig ar y materion hynny, y datrysiadau, y costau ariannol, dadansoddiad risg manwl ac argymhellion ar gyfer y camau nesaf.

Prosiectau Peilot – prosiectau tymor cyfyngedig neu ar raddfa fach i brofi syniad neu roi cynnig ar dechneg arloesol yn y maes LAG. Gall gynnwys gwariant refeniw neu gyfalaf o fewn y terfynau ar gyfalafu a nodir yn y canllawiau.

Cyllid cyfatebol

Gall Arwain Sir Benfro gynnig cymorth ariannol o hyd at 70% o gost cymwys ar gyfer cost prosiect. Mae’n rhaid i ymgeiswyr gyfrannu lleiafswm o 30% o gyfanswm y costau cymwys. Ni ellir canfod yr arian cyfatebol gan unrhyw Grant Ewropeaidd arall.

Gellir darparu’r arian cyfatebol o 30% ar ffurf cyfraniadau arian parod neu gyfraniadau mewn nwyddau gan y sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r trydydd sector. Cysylltwch â swyddfa PLANED ar 01834 860965 i wirio cymhwystra arian cyfatebol mewn nwyddau.

Mae cyfraniadau mewn nwyddau yn wasanaethau, eitemau neu gynnyrch sydd yn cael eu rhoi i’r prosiect gan unigolyn neu sefydliad heb drafodiad ariannol. Mae’n rhaid i’r holl gyfraniadau mewn nwyddau sydd wedi eu darparu fel arian cyfatebol, fodloni rheoliadau ariannu’r UE (mae copïau o’r pamffled rheoliadau ar gael ar gais).

Nodiadau Canllaw LEADER (PDF)

Ymwadiad

Byddwch yn ymwybodol fod unrhyw syniadau sydd yn cael eu cyflwyno i Arwain Sir Benfro yn dod yn eiddo deallusol y Grŵp Gweithredu Lleol – ac o ganlyniad fe ellir eu datblygu a’u rhannu yn ysbryd LEADER er budd y sir.