Atebion i'ch cwestiynau cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn hapus i dderbyn copïau wedi’u sganio o’r ddogfennaeth LEADER, fodd bynnag sicrhewch fod yr adrannau perthnasol wedi eu llofnodi a’u dyddio’n gywir. Mae’n rhaid i ymgeiswyr gadw’r copïau gwreiddiol at ddibenion archwilio.

Bydd penderfyniad ynghylch eich mynegiant o ddiddordeb (EOI) a’ch Cais Llawn gan y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) yn cael ei yrru atoch drwy e-bost o fewn 7 diwrnod gwaith wedi’r Cyfarfod LAG ble trafodwyd y cais. Bydd hysbysiad yn cael ei yrru i’r cyfeiriad e-bost y darparoch ar eich Ffurflen Gais, felly sicrhewch fod eich manylion yn gywir ar bob ffurflen.

OES, gellir defnyddio amser gwirfoddoli unrhyw unigolyn sydd yn rhoi o’i amser yn uniongyrchol i’r prosiect LEADER fel Arian Cyfatebol fel rhan o gostau eich prosiect, ond ni ellir defnyddio hyn fel yr unig fodd o Arian Cyfatebol mewn unrhyw brosiect. Mae rhaid cofnodi’r holl oriau sydd yn cael eu treulio yn uniongyrchol ar weithgaredd y prosiect gan ddefnyddio taflenni amser gwirfoddoli pwrpasol (bydd PLANED yn darparu templedi pan fo’n briodol) gydag enw, swydd wirfoddol a graddfa gwirfoddoli sydd yn cael ei ddefnyddio wedi eu nodi ar y daflen amser. Mae rhaid i’r holl daflenni amser unigol gael eu llofnodi gan y gwirfoddolwr a’u hawdurdodi gan aelod uwch o’ch sefydliad fel cofnod gwir. Mae gan dîm LEADER yn PLANED fwy o wybodaeth ar raddfeydd gwirfoddoli.

OES. Yn gyffredinol rydym yn croesawu prosiectau cydweithio ble fydd sawl busnes yn elwa ohono. Mae angen i’r ymgeisydd fod yn ‘endid cyfreithiol’ gyda’r gallu i lofnodi unrhyw gytundeb am grant. Efallai bod hyn y golygu bod y cais yn dod gan brif ymgeisydd gyda chytundebau atodol rhwng y partneriaid, neu efallai bydd busnes newydd yn cael ei sefydlu (wedi ei gofrestru gyda’r RPA) i wneud cynnig am y grant a chyflwyno’r prosiect.

Fe all y busnes ddefnyddio cyflenwr o’u dewis, ond os na fydd y cyflenwr hwnnw yn cynnig y dyfynbris mwyaf cost-effeithiol, mae posib y bydd unrhyw grant yn talu am y dyfynbris isaf yn unig, a byddai’n rhaid i’r ymgeisydd dalu am 100% o’r gwahaniaeth.

Mae lefel isaf y grant yn adlewyrchu manylder y broses ymgeisio a’r goblygiadau amser ynghlwm a hyn. Mae hefyd yn adlewyrchu’r amser gweinyddol a chostau’r Corff Atebol. Y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) sydd yn penderfynu ar y lefel, ond mae’n annhebyg y byddai amlinelliad o’r ceisiadau grant o dan y lefel isaf yn cael eu gwahodd i Gais Llawn. Y LAG unigol sydd hefyd yn penderfynu ar lefel uchaf y grant. Gan fod cyllid LEADER yn gyfyngedig, mae’n annhebyg y bydd yr uchafswm datganedig yn codi oni bai fod buddion AC arian eithriadol ar gael. Mewn rhai achosion, bydd y Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol yn cyfyngu’r grant uchaf sydd yn cael ei gynnig. Os yw hyn yn berthnasol, bydd y cyfyngiad yn dibynnu ar y cyllid mae ymgeisydd wedi derbyn yn flaenorol, ac ni ellir y cyfanswm fod yn fwy na £180,000 dros unrhyw gyfnod tair blynedd.

Mae’n rhaid i chi gadw a defnyddio’r offer ar gyfer ei bwrpas uniongyrchol am gyfnod o 5 mlynedd wedi taliad eich grant. Os byddwch yn gwerthu neu’n cael gwared ar eitemau sydd wedi eu hariannu yn ystod y cyfnod hwn, bydd rhaid i chi ein hysbysu ar unwaith ac efallai bydd angen ad-dalu swm o’r grant.

NA! Dim ond cymorth ynghylch y prosiect ei hun, yn hytrach na’r broses ymgeisio neu unrhyw rwymedigaethau statudol megis caniatâd cynllunio, fydd yn cael ei ystyried. Gallwch dalu i unrhyw asiant gynllunio eich cais, ond ni fydd y costau hyn yn derbyn cymorth grant, o dan reolau LEADER. Fodd bynnag, mae eich Swyddog Prosiect LEADER ar gael i’ch arwain chi drwy’r broses ymgeisio.

Bydd, cynhelir o leiaf un ymweliad a’r safle cyn i Banel Penderfynu’r LAG ystyried eich Cais Llawn.

Cofiwch, fe all yr Asiantaeth Taliadau Gwledig neu ei gynrychiolwyr, gynnal ymweliadau hyd at 5 mlynedd wedi i chi dderbyn y grant.

NA! Mae unrhyw wariant neu ymrwymiad i wario cyn dyddiad cychwynnol cytundeb eich grant yn anghymwys. Os byddwch yn prynu unrhyw beth, neu’n gwneud unrhyw waith cyn llofnodi cytundeb y grant yn llawn, ni fydd modd i chi hawlio arian am yr eitem neu’r gwaith hynny. Yn yr un modd, os byddwch yn gwneud archeb am nwyddau neu waith cyn derbyn eich cytundeb, ni fydd cymorth ar gyfer yr eitemau hynny.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top