PLANED yw corff gweinyddol Arwain Sir Benfro

Tîm LEADER

Cyflogir tîm gan PLANED fel y Corff Gweinyddol ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol i gefnogi gweithrediad y grŵp a chyflawni'r rhaglen LEADER.

Cydlynydd LEADER

Alice Coleman

Ymunodd Alice â PLANED ym mis Awst 2020 fel Cydlynydd LEADER gan ddod â’i phrofiad fel Swyddog Prosiect gyda Lantra. Bydd y rôl yn cefnogi gweithrediad llwyddiannus y Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer y rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Yn ei rôl fel Swyddog Datblygu gyda Lantra Alice, cefnogodd fusnesau garddwriaeth fasnachol i fod yn fwy cynhyrchiol, proffidiol a pharatoi ar gyfer yr heriau sydd o'n blaenau.

Cyn ymuno â Lantra bu Alice yn gweithio gyda Chydweithfeydd Bwyd Cymunedol Cymru gan weithio gyda thyfwyr a chyflenwyr ledled Cymru, gan adeiladu gallu o fewn cadwyni cyflenwi lleol. Mae hi'n dod â set sgiliau amrywiol i PLANED gyda chefndir gyrfaol mewn Partneriaeth Busnes AD gan gynnwys datblygu prosiectau a busnes, dylunio sefydliadol, polisi, adnoddau a mapio talent, cysylltiadau gweithwyr ac ymgysylltu.

Yn ei hamser hamdden mae'n gogyddes frwd ac yn rhedeg bistro pop-up, yn hyrwyddo'r defnydd o gynnyrch Cymreig ac yn mwynhau popeth y mae Sir Benfro yn ei gynnig.e: alice.coleman@planed.org.uk

e: alice.coleman@planed.org.uk

Cynorthwyydd Prosiect

Ben Davies

Ymunodd Ben â thîm PLANED ym mis Medi 2019 ar ôl Cwblhau ei 2il flwyddyn yng Ngholeg Sir Benfro yn astudio Astudiaethau Busnes Lefel 3. Cyn hyn, bu’n astudio Gwyddor Chwaraeon yng Ngholeg Sir Benfro.

Wrth astudio yn y Coleg, cyflogwyd Ben ym Mharc Thema Oakwood a bu hefyd yn gweithio yn Nhafarn y Swann, Little Haven. Cafodd Ben ei eni yng Nghaerdydd a'i fagu yn Sir Benfro. Yn ei amser hamdden, mae Ben yn mwynhau chwarae a gwylio pêl-droed, yn enwedig Lerpwl.

Mae rôl Ben yn cynnwys cynorthwyo’r prosiectau LEADER parhaus yn PLANED a gweithio’n agos ar y prosiect DATRIS.

Swyddog Cyllid ac Adnoddau Dynol

Julie Davies

Ymunodd Julie Davies â PLANED ym mis Mehefin 2017 fel ein Cymorth Swyddog Gweinyddol ARWEINYDD Arwain Sir Benfro, ac ers hynny mae wedi symud ymlaen i'w rôl ariannol gyfredol.

Ar ôl gweithio yn Sir Benfro i SPDC, CSP, PSM International, Birribi ac yn flaenorol i PLANED, mae gan Julie brofiad sylweddol mewn meysydd fel gweinyddiaeth, gweithredu system a rheoli swyddfa.

Mae Julie yn canmol yr Adran Gyllid gyda chyfrifon taladwy a derbyniadwy a hawliadau Llywodraeth Cymru. Mae Julie yn darparu cefnogaeth i’r tîm rheoli mewn perthynas â phroffilio’r rhaglen ac mae hefyd yn gyfrifol am AD PLANED.

Swyddog Monitro a Gwerthuso

Lee Griffiths

Ymunodd Lee â PLANED ym mis Medi 2019 ar ôl gweithio fel Mentor Cyflogaeth Cymunedol gyda Chyngor Sir Penfro. Mae Lee wedi rheoli nifer o fusnesau yn lleol gan gynnwys Wickes a Premier Inn yn ogystal â gweithio i The Oak Veterinary Group a Radio Sir Benfro.

Ar ôl cwblhau ei radd mewn Economeg Busnes flynyddoedd yn ôl, bu’n byw yn Llundain ac yna Bryste cyn dychwelyd adref i Sir Benfro, lle mae wedi bod yn ymwneud ag amrywiol grwpiau a phrosiectau cymunedol, gan gynnwys ‘Bungee off the Bridge’. Yn ei amser hamdden mae Lee yn mwynhau gwylio athletau a rygbi, yn enwedig y Scarlets ac ar hyn o bryd mae'n astudio gradd mewn Seicoleg gyda'r Brifysgol Agored.

Mae rôl Lee fel Swyddog Monitro a Gwerthuso yn cynnwys helpu ei gydweithwyr gyda chywirdeb gwaith papur sydd yn ei dro yn lleihau oedi ar gyfer cyllid prosiect.

Uwch Swyddog Prosiect

Emyr John

Ymunodd Emyr John â PLANED ym mis Chwefror 2016 a fe yw ein Uwch Swyddog Prosiect Arwain Sir Benfro. Ar ôl gweithio yn Adran Adfywio Cyngor Sir Caerfyrddin am dros 10 mlynedd yn ogystal â gweithio yn PLANED yn flaenorol yn 2002, mae gan Emyr brofiad sylweddol mewn meysydd fel adfywio cymunedol, codi arian, rhaglenni cyllido Ewropeaidd, monitro ac archwilio.

Mae Emyr, wrth fonitro a phrosesu hawliadau ariannol y rhaglen LEADER gyfredol ar gyfer PLANED, hefyd wedi bod yn rhan weithredol o gefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys cynorthwyo cymunedau Sir Benfro i wneud cais am gyllid trwy Gronfa Datblygu Cymunedol Gwledig Llywodraeth Cymru (RCDF) fel yn ogystal â rhoi cyngor cyllid cymunedol arall.

Mae Emyr yn annog Prosiectau Cydweithrediad LEADER rhwng Grwpiau Gweithredu Lleol ac mae hefyd yn cynrychioli PLANED mewn cyfarfodydd ARWEINYDD Rhanbarthol. Mae'n siaradwr Cymraeg rhugl a anwyd yn Sir Benfro ac mae'n hyrwyddo monitro a systemau prosiectau, gan rannu arfer gorau, cydweithredu cymunedol a rhwydweithio.

Swyddog Prosiect LEADER Arwain Sir Benfro

Emma Lewis

Ymunodd Emma â PLANED ym mis Gorffennaf 2019

Wedi'i geni a'i magu yn Sir Benfro, mynychodd Emma Ysgol Greenhill, yna Coleg Sir Benfro cyn graddio o Brifysgol Cymru Abertawe. Mae hi'n dod â chyfoeth o sgiliau a phrofiad gweinyddol i PLANED, yn dilyn gweithio o fewn y sector addysg fel Cynorthwyydd Personol, Rheolwr Swyddfa a Rheolwr Cyllid. Mae Emma hefyd yn Glerc i Lywodraethwyr hyfforddedig, yn deipydd cyffwrdd 80wpm ac mae hi ar hyn o bryd yn hunan-gyllido ei hastudiaethau ar gyfer Tystysgrif L2 AAT mewn Cyfrifeg i ffurfioli ei phrofiad ariannol.

Yn ei hamser sbar, mae Emma yn hoff o hen bethau ac mae hi'n mwynhau darllen llyfrau, gwrando ar finylau ac edrych ar ffilmiau clasurol gyda'i gŵr. Mae hi'n mwynhau troedio'n droednoeth yn yr ardd a cherdded hyd arfordir prydferth Sir Benfro, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf pan mae'n wyllt ac yn wag.

Mae Emma yn hapus i fod yn rhan o dîm PLANED ac mae hi'n mwynhau cefnogi prosiectau cymunedol o fewn Sir Benfro. Wedi byw i ffwrdd am gyfnod, mae hi'n dweud bod ganddi werthfawrogiad newydd o ba mor arbennig yw Sir Benfro a'i gymunedau lleol.

 

Rheolwr Swyddfa

Liz Thomas

Ymunodd Liz â PLANED ym mis Chwefror 1999, a hi yw ein Rheolwr Swyddfa.

Ar ôl gweithio yn y sector gwerthu a lletygarwch ac fel hyfforddwr yng Ngholeg Sir Benfro cyn ymuno â PLANED, mae gan Liz brofiad sylweddol mewn meysydd fel gweinyddu busnes, rheoli prosiectau, hyfforddi, rheoli digwyddiadau a hwyluso.

Mae Liz hefyd wedi chwarae rhan weithredol mewn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys y prosiect Llesiant a Gwydnwch Cymunedol, y Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol a Rhwydwaith y Fforwm Cymunedol.

Mae Liz yn sbardun allweddol wrth hyrwyddo pob agwedd ar ymgysylltu â'r gymuned, yn enwedig gweithio gyda Neuaddau Cymunedol; datblygu sgiliau a hyfforddiant yn dilyn ymlaen o waith yr Hwb Cymunedol a Sgiliau (prosiect CASH) a'r Clwb Dydd Sadwrn, gan ddarparu dosbarthiadau gwaith coed a choginio ar gyfer disgyblion blwyddyn 10.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top