tîm LEADER

PLANED yw’r corff gweinyddol ar gyfer Arwain Sir Benfro.

 

Cyflogir y tîm gan PLANED fel y Corff Gweinyddol ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol i gefnogi’r gwaith o weithredu’r grŵp a chyflwyno’r rhaglen LEADER.

Ben Davies

Cynorthwyydd Prosiect

Ymunodd Ben â thîm PLANED ym mis Medi 2019 wedi iddo gwblhau ei ail flwyddyn yng Ngholeg Sir Benfro yn astudio Astudiaethau Busnes Lefel 3. Cyn hyn, bu’n astudio Gwyddor Chwaraeon yng Ngholeg Sir Benfro.

Tra’n astudio yn y Coleg, roedd Ben yn gweithio ym Mharc Thema Oakwood yn ogystal â thafarn y Swan Inn, Aber-bach. Cafodd Ben ei eni yng Nghaerdydd a’i fagu yn Sir Benfro.
Yn ystod ei amser rhydd, mae Ben yn mwynhau chwarae a gwylio pêl-droed, Lerpwl yn benodol
Mae swydd Ben yn cynnwys cynorthwyo’r prosiectau parhaus yn PLANED a gweithio’n agos ar y prosiect DATRIS.

show more

Julie Davies

Swyddog Cyllid ac Adnoddau Dynol

Ymunodd Julie Davies â PLANED ym mis Mehefin 2017 fel ein Cymorth Swyddog Gweinyddol ARWEINYDD Syr Benfro, ac ers hynny mae wedi symud ymlaen i’w rôl ariannol gyfredol.

Ar ôl gweithio yn Sir Benfro i SPDC, CSP, PSM International, Birribi ac yn flaenorol i PLANED, mae gan Julie brofiad sylweddol mewn meysydd fel gweinyddiaeth, gweithredu system a rheoli swyddfa.

Mae Julie yn canmol yr Adran Gyllid gyda chyfrifon taladwy a derbyniadwy a hawliadau Llywodraeth Cymru. Mae Julie yn darparu cefnogaeth i’r tîm rheoli mewn perthynas â phroffilio’r rhaglen ac mae hefyd yn gyfrifol am AD PLANED.

show more

Lee Griffiths

Swyddog Monitro a Gwerthuso

Ymunodd Lee Griffiths â PLANED ym mis Medi 2019, ar ôl gweithio fel Mentor Cyflogaeth cymunedol gyda Chyngor Sir Penfro. Mae Lee wedi rheoli nifer o fusnesau lleol yn cynnwys Wickes a Premier Inn yn ogystal â gweithio i The Oak Veterinary Group a Radio Pembrokeshire.

Ar ôl cwblhau ei radd mewn Economeg Busnes sawl blwyddyn yn ôl, bu’n byw yn Llundain ac ym Mryste cyn dychwelyd adref i Sir Benfro, lle mae wedi bod yn rhan o amrywiaeth o grwpiau a phrosiectau cymunedol, yn cynnwys “Bynji oddi ar y Bont”.

Yn ystod ei amser rhydd mae Lee yn mwynhau gwylio athletau a rygbi, yn enwedig y Sgarlets, ac ar hyd o bryd mae’n astudio gradd mewn Seicoleg gyda’r Brifysgol Agored.

Mae swydd Lee fel Swyddog Monitro a Gwerthuso yn cynnwys helpu ei gydweithwyr gyda chywirdeb gwaith papur sydd yn ei dro yn lleihau oedi ar gyfer cyllid prosiectau.

show more

Emyr John

Cydlynydd Prosiect LEADER

Ymunodd Emyr John â PLANED ym mis Chwefror 2016 ac ef yw ein Cydlynydd Prosiect LEADER.

Wedi gweithio yn Adran Adfywio Cyngor Sir Caerfyrddin am dros 10 mlynedd yn ogystal â gweithio yn PLANED yn ôl yn 2002, mae gan Emyr brofiad sylweddol ym meysydd fel adfywio cymunedol, codi arian, rhaglenni cyllido Ewropeaidd, monitro ac archwilio.

Mae Emyr, wrth fonitro a phrosesu hawliadau ariannol y rhaglen LEADER gyfredol i PLANED, hefyd wedi chwarae rhan weithredol yn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys cynorthwyo cymunedau Sir Benfro i wneud cais am gyllid drwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) Llywodraeth Cymru yn ogystal â rhoi cyngor arall ar gyllid cymunedol.

Mae Emyr yn annog Prosiectau Cydweithredu LEADER rhwng Grwpiau Gweithredu Lleol ac mae hefyd yn cynrychioli PLANED mewn cyfarfodydd LEADER rhanbarthol. Yn enedigol o Sir Benfro ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, mae’n hybu monitro prosiectau a systemau, rhannu arferion gorau, cydweithredu a rhwydweithio cymunedol.

show more

Natalie Lang

Swyddog Prosiect Arwain Sir Benfro LEADER

Ymunodd Natalie Lang â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel Swyddog Prosiect LEADER.

Arferai Natalie weithio i’r GIG, a daeth yn arweinydd iechyd ar gyfer rhaglen ‘Trechu Tlodi’ Llywodraeth Cymru yn Sir Benfro. Mae hi’n dod â phrofiad sylweddol i PLANED ym meysydd anghydraddoldebau iechyd, datblygu cymunedol, cynllunio strategol, cydlynu gwirfoddolwyr a rheoli prosiectau.

Mae Natalie sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar raglen LEADER Arwain Sir Benfro i PLANED, yn chwarae rhan weithredol yn cefnogi grwpiau ac unigolion i fynegi eu creadigrwydd ac angerdd drwy brosiectau sydd â’r gallu i ddylanwadu ar y gymuned leol, iechyd a lles, adnoddau naturiol a diwylliannol, twristiaeth, ynni adnewyddadwy a thechnoleg ddigidol.

Mae Natalie yn frwd dros hybu gweithio mewn partneriaeth mewn prosiectau a ariennir gan LEADER i greu cyfleoedd newydd, a gwella cynaliadwyedd y prosiect y tu hwnt i gyllid LEADER.

show more

Emma Lewis

Swyddog Cefnogi Arwain Sir Benfro LEADER

Ymunodd Emma â PLANED ym mis Gorffennaf 2019 a hi yw Cymorth Gweinyddol ARWEINYDD Arwain Syr Benfro, sy’n gyfrifol am gynnal ein system CRM, monitro a chynnal y data oddi mewn, a chefnogi staff gyda’i ddefnydd.

Wedi’i geni a’i magu yn Sir Benfro, mynychodd Emma Ysgol Greenhill, yna Coleg Sir Benfro cyn graddio o Brifysgol Cymru Abertawe.  Mae hi’n dod â chyfoeth o sgiliau a phrofiad gweinyddol i PLANED, yn dilyn gweithio o fewn y sector addysg fel Cynorthwyydd Personol, Rheolwr Swyddfa a Rheolwr Cyllid.  Mae Emma hefyd yn Glerc i Lywodraethwyr hyfforddedig, yn deipydd cyffwrdd 80wpm ac mae hi ar hyn o bryd yn hunan-gyllido ei hastudiaethau ar gyfer Tystysgrif L2 AAT mewn Cyfrifeg i ffurfioli ei phrofiad ariannol.

 

Yn ei hamser sbar, mae Emma yn hoff o hen bethau ac mae hi’n mwynhau darllen llyfrau, gwrando ar finylau ac edrych ar ffilmiau clasurol gyda’i gŵr.  Mae hi’n mwynhau troedio’n droednoeth yn yr ardd a cherdded hyd arfordir prydferth Sir Benfro, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf pan mae’n wyllt ac yn wag.

 

Mae Emma yn hapus i fod yn rhan o dîm PLANED ac mae hi’n mwynhau cefnogi prosiectau cymunedol o fewn Sir Benfro.  Wedi byw i ffwrdd am gyfnod, mae hi’n dweud bod ganddi werthfawrogiad newydd o ba mor arbennig yw Sir Benfro a’i gymunedau lleol.

show more

Ruth Lovell

Cydlynydd Cyfathrebu Arwain Sir Benfro LEADER

Ymunodd Ruth Lovell â PLANED ym mis Ionawr 2018, a hi yw ein Cydlynydd Cyfathrebu.

Yn ei swydd flaenorol, bu Ruth yn gweithio fel Ymgynghorydd Cyfathrebu Ymchwil i Brifysgol Caerdydd, gan weithio â’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Mae Ruth wedi gweithio ym maes polisi ac eiriolaeth amgylcheddol ers dros bymtheg mlynedd, gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel Swyddog Polisi Defnydd Tir ac Amgylchedd a gyda RSPB Cymru fel Eiriolwr Polisi, gan gynnwys secondiad i Wasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Yn ychwanegol i’r swyddi cyfathrebu strategol a chysylltiadau cyhoeddus, mae Ruth wedi gweithio mewn swyddi cadwraeth ymarferol: i Gyngor Caerdydd, gan sefydlu prosiectau amgylcheddol cymunedol mewn ardaloedd dinesig, rheoli prosiectau cadwraeth ar raddfa tirwedd yng Nghymru, a gweithio ar brosiectau cadwraeth rhyngwladol, yn Senegal, Cenia, Tansanïa a’r Ynys Las.

Mae Ruth yn Gyfarwyddwr Gwirfoddol Ynni Cymunedol Sir Benfro.

show more

Buddig Meredith

Swyddog Prosiect Arwain Sir Benfro LEADER

Ailymunodd Buddig Meredith â PLANED ym mis Ionawr 2018, a hi yw ein Swyddog Prosiect LEADER.

Wedi gweithio yn y sector gwirfoddol ers dros 20 mlynedd, gan gynnwys cyfnod fel Swyddog Cyllido i Ganolfan Blant ac fel Rheolwr Canolfan Cyngor ar Bopeth, mae gan Buddig brofiad helaeth ym meysydd fel datblygu gwledig a busnes; rheoli prosiectau; gwaith cynghori; llunio cynnig; rheoli pobl; cydweithredu trawswladol; cynllunio strategol a gweithredol.

Mae Buddig, sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar y rhaglen LEADER Arwain Sir Benfro i PLANED, yn frwd dros hybu datblygu gwledig a hi yw’r Cydlynydd Lleol ar gyfer rhaglen Atebion Mentrus DTA yn Sir Benfro; ac mae hi hefyd wedi ei hyfforddi i ddarparu sesiynau gallu ariannol ac uchafu incwm i deuluoedd sy’n wynebu tlodi gwledig a thanwydd.

show more

Nela Oliveira-Griffiths

Cynorthwyydd Cyllid a Chronfa Ddata

Ymunodd Nela Oliveira-Griffiths â PLANED ym mis Mawrth 2016 wedi gweithio i ni o’r blaen rhwng 2002 a 2012, a hi yw ein Cynorthwyydd Cyllid a Chronfa Ddata.
Ymhlith cyfrifoldebau Nela mae cyfrifon taladwy a derbyniadwy a datblygu a chynnal y cronfeydd data cyfrifeg a staff a ddefnyddir yn fewnol. Mae ei gwybodaeth ariannol a TG a sgiliau trefniadol wedi bod yn allweddol i ddarparu allbynnau ystadegol ac ariannol ac i gyflwyno hawliadau fel sy’n ofynnol gan ein rhoddwyr grantiau. Cymerodd Nela gyfnod sabothol o ddwy flynedd yn 2012 i gwblhau Diploma mewn astudiaethau Gweinyddu Busnes gyda ffocws penodol ar gyfrifeg ariannol a rheoli costau yng Ngholeg Camosun yn Victoria, BC, Canada.

show more

Liz Thomas

Rheolwr Swyddfa

Ymunodd Liz Thomas â PLANED ym mis Chwefror 1999, a hi yw ein Rheolwr Swyddfa.

Wedi gweithio yn y sector gwerthiant a lletygarwch ac fel hyfforddwr yng Ngholeg Sir Benfro cyn ymuno â PLANED, mae gan Liz brofiad sylweddol ym meysydd fel gweinyddu busnes, rheoli prosiectau, hyfforddiant, rheoli digwyddiadau a hwyluso.

Mae Liz wedi bod yn chwarae rhan weithredol yn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys y Prosiect Lles Cymunedol a Gwydnwch, y Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol a’r Rhwydwaith Fforwm Cymunedol.

Mae Liz yn frwd dros hybu pob agwedd ar ymgysylltu â’r gymuned, yn enwedig gweithio â Neuaddau Cymunedol; datblygu sgiliau a hyfforddiant yn dilyn gwaith yr Hyb Cymunedol a Sgiliau (prosiect CASH) a’r Clwb Sadwrn, gan ddarparu dosbarthiadau gwaith coed a choginio i ddisgyblion blwyddyn 10.

show more

 

Mae PLANED yn credu’n angerddol mewn cefnogi pobl a chyflwyno syniadau sydd yn newid cymunedau. Mae tîm PLANED yn ymgysylltu pobl yn Sir Benfro i wella  ansawdd eu bywydau – yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn economaidd.

Am fwy o fanylion cliciwch yma www.planed.org.uk