Pembrokeshire Inspired
March 15, 2019
Inspiring Pembrokeshire
March 15, 2019

Rydym yn gwahodd rhai sydd â diddordeb o’r sector celfyddydau yn lleol i fynegi eu diddordeb mewn cymryd rhan mewn dwy ffordd: mewn ymarfer ymgynghorol a fydd yn cael ei arwain gan y sector celfyddydau; a’r cyfle i weithio fel rhan o dîm prosiect a fydd yn arwain yr ymgynghoriad.”

I fynegi eich diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect, anfonwch lythyr eglurhaol yn dwyn y teitl Ysbrydoli Sir Benfro yn mynegi eich diddordeb, gan esbonio pam rydych yn teimlo y dylech fod yn aelod allweddol o dîm o’r fath, a’r sgiliau y gallwch eu cynnig; ynghyd â CV yn cynnwys enwau canolwyr erbyn 3 Ebrill 2019 fan bellaf.

Nod y Prosiect yw cryfhau’r sector diwylliannol yn Sir Benfro am y tymor hir. Bydd yn gwneud hyn drwy:

  • archwilio gwaith ehangach i fynd i’r afael ag amrywiaeth o faterion, e.e. trechu tlodi, adfywio, entrepreneuriaeth, iechyd a llesiant;
  • cefnogi dull cydlynol o ddatblygu’r sectorau celfyddydau yn y sir, gyda’r nod o gynyddu cydweithio a rhwydweithio;
  • chwilio am gyfleoedd yn lleol i ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd a phroffesiynoldeb er mwyn cryfhau’r celfyddydau creadigol yn Sir Benfro;
  • treialu ffyrdd newydd o ddarparu, drwy ddull a arweinir gan y sector celfyddydau, gan gynnwys rhanddeiliaid a mynd ati i ymgysylltu â nhw;
  • annog cymunedau i ddefnyddio’r celfyddydau a gweithgareddau cysylltiedig â’r celfyddydau i gryfhau cydlyniant cymunedol a gwella iechyd a llesiant, er mwyn sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer trigolion lleol;
  • pennu dull strategol ar gyfer datblygu a darparu adnoddau i’r sector celfyddydau yn Sir Benfro yn y dyfodol.

 

Manyleb Person ar gyfer Ymgynghorydd Tîm Craidd Ysbrydoli Sir Benfro Cyf: PI 101

Cyfeiriwch at y Manyleb Person wrth ysgrifennu llythyr mynegi diddordeb. Bydd rhywfaint o gydnabyddiaeth ariannol am y gwaith hwn. Manyleb Person ar gyfer Ymgynghorydd Tîm Craidd Ysbrydoli Sir Benfro

Gwneud cais i Sue Davies 

Darllen mwy yma.

Comments are closed.