Prosiect Pobl Hŷn yn datblygu cysylltiadau newydd yn y gymuned leol
October 3, 2018
Making mending mainstream
October 29, 2018

 

James Moore, Felix O’Connor, Buddig Meredith and Rod Bowen

A project to develop smart technology to enable online booking and secure access to community halls has been funded by Arwain Sir Benfro.

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED have provided funding of £14,999 to software developers, SCL for their Integrated Remote Access and Booking System project.

This is funded through the LEADER programme, which is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, Funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

James Moore, SCL said: “We spoke to a number of community halls in north Pembrokeshire, to discuss a pilot project which will produce open source software of benefit to all the halls in Pembrokeshire. The system we are proposing will combine online booking with smart locking using bespoke software to provide a fully integrated system.  This means if you are interested in booking, paying for, and gaining access to a community hall you can do so without the need for key holders to wait for you.

“We know there are bespoke systems which can provide access codes but they do not integrate with website booking calendars and are very expensive to buy into. Our project will bring all these elements under the control of a single, integrated, simple to use system.”

PLANED Project Officer Buddig Meredith said:” It’s exciting to see such a practical project being funded and to see that if halls get internet access as a group they can make considerable cost savings.

“This technology can also be used for wider community benefit include churches, squash courts, gyms and community halls.”

PLANED, now celebrating its 30th year has helped communities in Pembrokeshire to access over £25m worth of funding during that time.

“Arwain Sir Benfro is currently supporting project ideas from local community groups, organisations and businesses. As the Local Action Group for Pembrokeshire, we bring together a mix of local community representatives, business, third sector, local authority partners.”

LEADER is supporting all kinds of activity: mentoring, training, feasibility studies or pilot projects that test an innovative new idea. It can also be used for projects that improve local skills, make better use of a local resource or realise the economic potential of part of the locality leading to a ‘new’ outcome or product.

Comments are closed.

Prosiect Pobl Hŷn yn datblygu cysylltiadau newydd yn y gymuned leol
October 3, 2018
Making mending mainstream
October 29, 2018

 

James Moore, Felix O’Connor, Buddig Meredith and Rod Bowen

Mae prosiect i ddatblygu technoleg glyfar i alluogi archebu ar-lein a mynediad diogel i neuaddau cymunedol wedi cael ei ariannu gan Arwain Sir Benfro.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) dros Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED, wedi darparu cyllid o £14,999 i’r datblygwyr meddalwedd, SCL, ar gyfer eu prosiect System Mynediad o Bell ac Archebu Integredig.

Ariennir hwn drwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd James Moore o SCL: “Buom yn siarad â nifer o unigolion sy’n gyfrifol am neuaddau cymunedol yng Ngogledd Sir Benfro, i drafod prosiect peilot a fydd yn cynhyrchu meddalwedd agored a fydd o fudd i’r holl neuaddau yn Sir Benfro. Bydd y system yr ydym yn ei chynnig yn cyfuno archebu ar-lein gyda chloi clyfar gan ddefnyddio meddalwedd unigryw i ddarparu system sydd wedi’i hintegreiddio’n llawn. Golyga hyn os oes gennych ddiddordeb mewn archebu a thalu am y neuadd gymunedol a chael mynediad iddi, gallwch wneud hynny heb i’r rhai sydd ag allwedd orfod disgwyl amdanoch.

“Rydym yn gwybod bod yna systemau unigryw sy’n gallu darparu codau mynediad, ond nid ydynt yn addas ar gyfer calendrau archebu gwefannau ac maent yn hynod ddrud i’w prynu. Bydd ein prosiect ni yn dod â’r elfennau hyn dan reolaeth un system unigol, integredig sy’n syml i’w defnyddio.”

Dywedodd Buddig Meredith, Swyddog Prosiect: “Mae’n gyffrous gweld prosiect mor ymarferol yn cael ei ariannu a gweld bod neuaddau yn gallu gwneud arbedion sylweddol os ydynt yn cael mynediad i’r we fel grŵp.

“Gellir defnyddio’r dechnoleg hon er budd y gymuned ehangach gan gynnwys eglwysi, cyrtiau sboncen, campfeydd a neuaddau cymunedol.”

Mae PLANED, nawr yn ei 30ain blwyddyn, wedi helpu cymunedau yn Sir Benfro i gael gafael ar werth dros £25 miliwn o gyllid yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae Arwain Sir Benfro ar hyn o bryd yn cefnogi syniadau prosiect gan grwpiau cymunedol, sefydliadau a busnesau lleol. Fel y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, rydym yn dod â chynrychiolwyr cymunedau, busnesau, sefydliadau’r trydydd sector a phartneriaid awdurdodau lleol ynghyd.

Gall LEADER gefnogi pob math o weithgareddau: mentora, hyfforddiant, astudiaethau dichonoldeb neu brosiectau peilot sy’n profi syniad newydd arloesol.   Gellid ei ddefnyddio hefyd ar gyfer prosiectau sy’n gwella sgiliau lleol, gwneud gwell defnydd o adnoddau lleol neu wireddu posibiliadau economaidd rhan o’r ardal gan arwain at ganlyniad neu gynnyrch ‘newydd’.

Comments are closed.