Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

thema4-image
Rhwydwaith Ynni Cymunedol – Digwyddiadau a theithiau astudio
April 9, 2017
thema2-image
Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
April 9, 2017
thema3-image

Darpariaeth gofal plant Trefdraeth

Yn ystod sesiwn gweledigaeth tref PLANED yn 2004, nodwyd angen am ddarpariaeth gofal plant ychwanegol yn Nhrefdraeth. O’r nodiad cychwynnol, aeth PLANED (gan weithredu fel y Grŵp Gweithredu Lleol [LAG] i Sir Benfro) ymlaen i weithio gyda’r rhanbarth i ddarparu cyllid a chymorth LEADER ar ffurf ymchwil ac astudiaethau dichonolrwydd. Arweiniodd y cymorth hwn yn y pen draw at drosi ystafelloedd newid y clwb rygbi lleol gydag estyniad at ddefnydd darpariaeth gofal plant.

Mae egwyddorion LEADER yn cynnwys cynorthwyo i wella cymunedau yn adeiladol, drwy syniadau profi a rhannu, rhwydweithio a chydweithredu. Yn unol â’r egwyddorion hyn, dechreuodd Prosiect Gofal Plant Trefdraeth drwy gysylltiadau gyda darparwyr gofal plant presennol – a chyngor ariannol gan swyddog cymorth menter gymdeithasol PLANED. Yn 2007 nodwyd yr ystafell newid fel opsiwn posibl, gan arwain at astudiaeth ddichonoldeb a ariannwyd gan LEADER i ymchwilio hyn ac opsiynau lleoliad eraill. Unwaith y cadarnheir yr astudiaeth mai’r ystafell newid fyddai’r opsiwn gorau, sefydlwyd ‘Grŵp Darpariaeth Tu Allan i’r Ysgol Trefdraeth a’r Cylch’. Dilynwyd hyn gan gyfansoddiad ‘Trefdraeth dros Blant/Newport 4 Kids’. Mae hwn yn grŵp a fyddai’n gweithio gydag Ymddiriedolwyr y Cae Chwarae a’r Cyngor Tref i oruchwylio y cyfleuster newydd.

Roedd ymgynghoriad manylach pellach yn cynnwys cysylltu â’r gymuned leol, cynghorwyr cymuned, cynrychiolwyr cymdeithasau cymunedol, fforymau, grwpiau cylchlythyr, rhanddeiliaid allweddol a’r clwb rygbi – diolch i £8000 o gyllid LEADER.

Mae’r astudiaeth cynhwysfawr hyn a ariennir gan LEADER yn rhoi’r dref mewn safle gwych i ddiogelu yr arian yr oeddent ei eisiau i gwblhau’r prosiect yn y pen draw. Galluogodd creu y grŵp cyfansoddol y gymuned i ddatblygu mentrau perthnasol eraill i blant.