Rhwydwaith Ynni Cymunedol – Digwyddiadau a theithiau astudio

thema5-image
Manteisio ar dechnoleg ddigidol
April 9, 2017
thema3-image
Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
April 9, 2017
thema4-image

Rhwydwaith Ynni Cymunedol

Nod y Rhwydwaith Ynni Cymunedol yw darparu grwpiau cymunedol â’r cyfle i ddysgu oddi wrth eraill sydd wedi datblygu prosiectau ynni a rhannu syniadau ac arbenigedd.

Mae’r Rhwydwaith wedi cynnal digwyddiadau gan ddarparu cymunedau â’r wybodaeth ynni ddiweddaraf. Mae wedi trefnu ymweliadau i brosiectau enghreifftiol. Darlunia’r ymweliadau hyn yr arfer gorau a galluogant y cymunedau ynghlwm i gwrdd a chyfnewid gwybodaeth a sgiliau.

Ymysg y rhai a ymwelwyd oedd Ecodyfi ym Machynlleth, sydd wedi sefydlu cynlluniau gwynt, solar a dŵr cymunedol; ac Yerbeston Gate Church a ddefnyddiodd ddulliau cynaliadwy ar gyfer trosi adeilad a gosod pwmp gwres gyda’r ddaear yn ffynhonnell.

Prosiect ‘Arbedwyr Ynni’

Datblygwyd Arbedwyr Ynni o Weledigaeth Cymunedol PLANED fel cynllun peilot. Datblygodd wedyn i fod yn brosiect ledled Sir Benfro.

Daeth proses ‘Plugging the Leaks’ â chymunedau Maenclochog, Mynachlog Ddu, Llys-y-fran a’r Mot at ei gilydd i gydweithio a datblygu safbwynt ardal ar sut i wella’r economi leol. Edrychodd ar ffyrdd o gadw arian i gylchredeg yn hirach o fewn yr ardal a nodi cyfleoedd ar gyfer gwneud y mwyaf o bosibilrwydd economaidd adnoddau a gweithgareddau presennol. Nodwyd arbed a chreu ynni fel ateb posibl.

Dosbarthwyd llyfryn rhagarweiniol ac eglurhaol ynghyd â ffurflen ‘Gwiriad Effeithlonrwydd Cartref’ i holl gartrefi, busnesau, ffermydd a grwpiau cymunedol yn y sir. Bu digwyddiadau Codi Ymwybyddiaeth Ynni drwy gydol y prosiect gan hyrwyddo’r archwiliadau ynni am ddim a gynigiwyd. Cyflwynodd y digwyddiadau hyn unigolion a grwpiau cymunedol i fanteision arbed ynni ac ynni adnewyddadwy hefyd a sut y gallent gyfranogi. Ffurfiwyd sawl grŵp ynni cymunedol o ganlyniad. Mae’r rhain wedi mynd ymlaen i ddatblygu Prosiectau Ynni Cymunedol.

Prosiectau ynni cymunedol

Enghraifft: astudiaethau dichonolrwydd ynni adnewyddadwy

Mae Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian (CARE) (www.cwmarian.org.uk) ac Ynni Cymunedol yn Sir Benfro (CEP)(www.ynnisirbenfro.org) yn grwpiau ynni cymunedol yn y sir sydd wedi elwa o gymorth cyllid ar gyfer astudiaethau dichonoldeb i nodi cyfleoedd ynni yn eu hardal.

Sefydlwyd yr angen am yr astudiaethau drwy broses cynllunio gweithred PLANED.

Sawl blwyddyn wedyn, maent yn parhau i fod yn weithgar yn eu cymunedau gyda phrosiectau tyrbin gwynt yn y system gynllunio ar hyn o bryd.