Astudiaeth newydd i ddatblygiad Glannau Aberdaugleddau yn y dyfodol
October 2, 2018
Remote access for community halls
October 5, 2018

The Older Person’s Project based in the Bloomfield Community Centre has researched and collected survey data from more than 100 over 55s, asking them about their views on services and activities in Narberth. The project created a database of more than 60 groups that welcome older people in the area, this information was shared with other local groups and helped forge new links.

Vicki Travers-Milne, Project Officer at Bloomfield Community Centre said: “The support from Arwain Sir Benfro and LEADER has meant that we have been able to form new partnerships with SPAN Arts, Transition Bro Gwaun, Trussell Trust, Pembrokeshire Food Bank, Hubbub, The Campaign to End Loneliness and many small local groups that welcome older people.

“Our project has also helped to link older people’s groups based at Bloomfield Centre with child care groups. This meant that Lee Davies Day Care Centre and Bloomfield Day Nursery combined to run activities for both old and young.”

The project found a need for a luncheon club and local interest in surplus food sharing. This resulted in a LEADER funded Community Fridge and Larder Project for 2018-20 with community input in the project design and delivery plan. A linked luncheon club is being developed, with support from Pembrokeshire County Council.

The project had 41 local volunteers proving 276 hours of volunteer time during the course of the project.

It encouraged and assisted local older people to use the Wi-Fi at Bloomfield to seek funding. This included Narberth Bowls Club.

Five events took place over the course of the year including afternoon teas, tea dances or twmpath, a health and wellbeing day, and an intergenerational sing along.

The LEADER fund for Pembrokeshire administered by PLANED awarded Bloomfield Community Centre £14,900 to run the Older Person’s Project in Narberth.  The project explored the need for facilities for older people in the local community, including luncheon clubs, health and wellbeing classes volunteering opportunities and to work with the onsite Lee Davies Day Care Centre to extend its current provision.

A report tracking the progress of the project is available on the Arwain sir Benfro website:

http://www.arwainsirbenfro.cymru/wp-content/uploads/2018/09/Bloomfield-Older-Persons-Project-Report-.pdf

www.bloomfieldcommunitycentre.co.uk

 

 

Comments are closed.

Astudiaeth newydd i ddatblygiad Glannau Aberdaugleddau yn y dyfodol
October 2, 2018
Remote access for community halls
October 5, 2018

Casglodd y Prosiect Pobl Hŷn sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Gymunedol Bloomfield ddata gan dros 100 o bobl 55 oed a hŷn, gan ofyn iddynt am eu barn ynghylch gwasanaethau a gweithgareddau yn Arberth. Creodd y prosiect gronfa ddata o fwy na 60 o grwpiau sy’n croesawu pobl hŷn yn yr ardal, rhannwyd yr wybodaeth hon gyda grwpiau lleol eraill a helpodd i greu cysylltiadau newydd.

Dywedodd Vicki Travers-Milne, Swyddog Prosiect yng Nghanolfan Gymunedol Bloomfield: “Mae’r cymorth gan Arwain Sir Benfro a LEADER wedi ein galluogi i ffurfio partneriaethau newydd gyda Chelfyddydau SPAN, Transition Bro Gwaun, Trussell Trust, Banc Bwyd Sir Benfro, Hubbub, The Campaign to End Loneliness a nifer o grwpiau bychain sy’n croesawu pobl hŷn.

“Mae ein prosiect hefyd wedi helpu i gysylltu grwpiau pobl hŷn yng Nghanolfan Bloomfield â grwpiau gofal plant. Arweiniodd hyn at Ganolfan Gofal Dydd Lee Davies a Meithrinfa Ddydd Bloomfield yn cydweithio i gynnal gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a hŷn.”

Dangosodd y prosiect fod angen am glybiau cinio a bod diddordeb yn lleol i rannu bwyd dros ben. Arweiniodd hyn at Brosiect Rhewgell a Phantri Cymunedol ar gyfer 2018-20, dan nawdd LEADER, gyda mewnbwn gan y gymuned o ran dylunio a rhoi’r cynllun ar waith. Mae clwb cinio yn cael ei ddatblygu, gyda chefnogaeth gan Gyngor Sir Benfro.

Roedd gan y prosiect 41 o wirfoddolwyr lleol, a roddodd 276 awr o’u hamser dros gyfnod y prosiect.

Anogodd a chynorthwyodd pobl hŷn leol i ddefnyddio Wi-Fi yn Bloomfield i geisio sicrhau cyllid. Roedd hyn yn cynwys Clwb Bowlio Arberth.

Cynhaliwyd 5 digwyddiad yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys te prynhawn, dawnsfeydd te neu dwmpath, diwrnod iechyd a lles, a digwyddiad cyd-ganu rhyng-genedlaethol. Dyfarnodd cronfa LEADER ar gyfer Sir Benfro a weinyddir gan PLANED £14,900 i Ganolfan Gymunedol Bloomfield, i redeg y Prosiect Pobl Hŷn yn Arberth. Ymchwiliodd y prosiect i’r angen am gyfleusterau ar gyfer pobl hŷn yn y gymuned leol, gan gynnwys clybiau cinio, dosbarthiadau iechyd a lles, a chyfleoedd gwirfoddoli, yn ogystal â’r angen i weithio â Chanolfan Gofal Dydd Lee Davies ar y safle i ehangu ei darpariaeth bresennol.

Mae adroddiad sy’n dilyn cynnydd y prosiect ar gael ar wefan Arwain Sir Benfro:

http://www.arwainsirbenfro.cymru/wp-content/uploads/2018/09/Bloomfield-Older-Persons-Project-Report-.pdf

www.bloomfieldcommunitycentre.co.uk

 

 

Comments are closed.