Grŵp Gweithredu Ynni Lleol ar gyfer Sir Benfro
October 29, 2018
Saundersfoot Bay community land train
November 9, 2018

A pilot project to run boutique visitor tours in north Pembrokeshire has been supported by LEADER funds. Fishguard and Goodwick Chamber of Trade and Tourism will be trialing the boutique tours to show off the range of tourist destinations north Pembrokeshire has to offer.

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED have provided funding of £17,614 to Fishguard and Goodwick Chamber of Trade and Tourism. This is funded through the LEADER programme, which is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, Funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Speaking about the project, Jeremy Martineau from Fishguard and Goodwick Chamber of Trade and Tourism said: “We know there is an opportunity in North Pembrokeshire matching an unmet demand, following conversations with cruise managers and agents. Typically, the agents who arrange trips are unaware of the range of potential places and people of interest that can be visited. They choose to focus on a few more obvious places omitting the many “assets” in north Pembrokeshire that are not accessible by large coaches.

“We hope that these new boutique style tours will open up the full range of visitor destinations north Pembrokeshire has to offer.”

Buddig Meredith, Project Officer for Arwain Sir Benfro said: “This project will test the feasibility for a number of boutique tours.  We hope it will expand the range of visitor experiences on offer to include: Neolithic remains; Saints and Stones; musicians and artists; the natural environment; and the history, legends and stories of North Pembrokeshire.”

Arwain Sir Benfro supports project ideas from local community groups, organisations and businesses. As the Local Action Group for Pembrokeshire, Arwain Sir Benfro brings together a mix of local community representatives, business, third sector, local authority partners to administer the LEADER fund.

Comments are closed.

Grŵp Gweithredu Ynni Lleol ar gyfer Sir Benfro
October 29, 2018
Saundersfoot Bay community land train
November 9, 2018

 

Mae prosiect peilot i gynnal teithiau tywys bwtîc yng Ngogledd Sir Benfro wedi cael ei gefnogi gan gronfeydd LEADER. Bydd Siambr Fasnach a Thwristiaeth Wdig ac Abergwaun yn treialu’r teithiau tywys bwtîc i ddangos yr ystod o leoliadau sydd gan Sir Benfro i’w cynnig i dwristiaid.

Mae Arwain Sir Benfro – Grŵp Gweithredu Lleol (GGL) ar gyfer Sir Benfro, sy’n cael ei weinyddu gan PLANED, wedi darparu £17,614 o gyllid i Siambr Fasnach a Thwristiaeth Wdig ac Abergwaun. Mae’n cael ei gyllido drwy raglen LEADER, sy’n rhan o Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – y Rhaglen Datblygu Wledig 2014 – 2020, wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Wrth drafod y prosiect, dywedodd Jeremy Martineau o Siambr Fasnach a Thwristiaeth Wdig ac Abergwaun: “Yn dilyn sgyrsiau gyda rheolwyr a gweithredwyr mordeithio, gwyddwn fod galw heb ei fodloni yng Ngogledd Sir Benfro. Fel arfer, nid yw gweithredwyr sy’n trefnu teithiau ymwybodol o’r ystod o leoliadau posib a phobl ddiddorol y gellir ymweld â hwy. Maent yn dewis canolbwyntio ar ambell leoliad amlwg gan fethu nifer o “asedau” Gogledd sir Benfro na allwch eu cyrraedd mewn bysiau mawr.

“Rydym yn gobeithio y bydd y teithiau tywys bwtîc yn agor ystod lawn o leoliadau er mwyn gallu dangos i ymwelwyr beth sydd gan ogledd sir Benfro i’w gynnig.”

Dywedodd Buddig Meredith, Swyddog Prosiect ar gyfer Arwain Sir Benfro: “ Bydd y prosiect hwn yn profi’r posibilrwydd ar gyfer llawer o deithiau tywys bwtîc. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn ehangu’r profiadau sydd ar gael i ymwelwyr gan gynnwys: gweddillion neolithig; seintiau a cherrig; cerddorion ac artistiaid; yr amgylchedd naturiol; a hanes, chwedlau a straeon Gogledd Sir Benfro.”

 

Comments are closed.