Newyddion

Y newyddion diweddaraf o dîm Arwain Sir Benfro a phrosiectau.


                           

Pembrokeshire Remakery i elwa o Gynllun Cymunedau y Dreth Tirlenwi

Pembrokeshire Remakery yw un o’r prosiectau sy’n mynd i elwa o fwy na £1 miliwn drwy Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru (LDTCS). Bydd grantiau’n cael eu rhoi i gyfanswm o 27 o brosiectau ledled Cymru yn rownd ariannu gyntaf y cynllun.

Darllen mwy yma.

 

                            

Dathlu Llwyddiant Cymunedol yn Sir Benfro

Yn ddiweddar daeth prosiectau sydd wedi bod yn rhedeg ar draws Sir Benfro at ei gilydd i gyflwyno’r hyn a gyflawnwyd ganddynt yn sgil cael cyllid gan LEADER, sef dull o’r gwaelod i fyny i ddarparu cefnogaeth i gymunedau ar gyfer datblygu gwledig.

Darllen mwy yma.

 

                            

Grŵp Gweithredu Lleol yn Cefnogi Sir Benfro

Mae Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, wedi cyfarfod i drafod syniadau newydd gan grwpiau cymunedol sydd wedi gwneud cais am Gyllid LEADER.

Darllen mwy yma.

 

                            

Teithiau tywys bwtîc Gogledd Sir Benfro

Mae prosiect peilot i gynnal teithiau tywys bwtîc yng Ngogledd Sir Benfro wedi cael ei gefnogi gan gronfeydd LEADER. Bydd Siambr Fasnach a Thwristiaeth Wdig ac Abergwaun yn treialu’r teithiau tywys bwtîc i ddangos yr ystod o leoliadau sydd gan Sir Benfro i’w cynnig i dwristiaid.

Darllen mwy yma.

 

                            

Grŵp Gweithredu Ynni Lleol ar gyfer Sir Benfro

Mae prosiect peilot i helpu cymunedau i gynhyrchu a masnachu ynni cynaliadwy wedi cael arian gan Arwain Sir Benfro. Bydd y Grŵp Gweithredu Ynni Lleol (LEAF) yn gweithio gyda phum cymuned ar draws Sir Benfro dros y ddwy flynedd nesaf, gan eu cefnogi i ddatblygu prosiectau ynni cymunedol.

Darllen mwy yma.

 

                            

Poblogeiddio atgyweirio

Mae Arwain Sir Benfro wedi rhoi cyllid i brosiect sy’n helpu i ddargyfeirio eitemau’r cartref rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Mae Pembrokeshire Remakery yn cynnig gweithdai, hyfforddiant a chyfleoedd i rannu sgiliau wrth atgyweirio dodrefn, tecstilau, cyfrifiaduron, eitemau mecanyddol a nwyddau trydanol sylfaenol o’r cartref.

Darllen mwy yma.

 

 James Moore, Felix O’Connor, Buddig Meredith and Rod Bowen

                           

Oes newydd i Neuaddau Cymunedol

Mae prosiect i ddatblygu technoleg glyfar i alluogi archebu ar-lein a mynediad diogel i neuaddau cymunedol wedi cael ei ariannu gan Arwain Sir Benfro.

Darllen mwy yma.

 

                            

Prosiect Pobl Hŷn yn datblygu cysylltiadau newydd yn y gymuned leol

Casglodd y Prosiect Pobl Hŷn sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Gymunedol Bloomfield ddata gan dros 100 o bobl 55 oed a hŷn, gan ofyn iddynt am eu barn ynghylch gwasanaethau a gweithgareddau yn Arberth. Creodd y prosiect gronfa ddata o fwy na 60 o grwpiau sy’n croesawu pobl hŷn yn yr ardal, rhannwyd yr wybodaeth hon gyda grwpiau lleol eraill a helpodd i greu cysylltiadau newydd.

Darllen mwy yma.

 

                          

 

Astudiaeth newydd i ddatblygiad Glannau Aberdaugleddau yn y dyfodol

 

Fel rhan o’r cynllun £115m ar gyfer Glannau Aberdaugleddau, fel y mae newydd ei frandio, mae Awdurdod Porth Aberdaugleddau (MHPA) wedi rhyddhau astudiaeth sy’n edrych ar yr opsiynau ar gyfer ailddatblygu’r Quay Stores sy’n adeilad rhestredig Gradd II ar Heol Fictoria yn Aberdaugleddau.

Darllen mwy yma.

 

                          

 

Cymorth newydd i’r sîn gerddoriaeth Gymraeg

 

Mae prosiect gan Menter Iaith Sir Benfro i helpu i adfer y sîn gerddoriaeth wedi derbyn cyllid gan Arwain Sir Benfro. Mae ‘Y Digwyddiad’ yn brosiect dwy flynedd a fydd yn cynnig y cyfle i bobl ifanc drefnu digwyddiadau cerddorol a diwylliannol ar draws y sir.

Darllen mwy yma.

 

                          

 

Cyllid ar gyfer gofal yn y gymuned

 

Mae prosiect newydd ar gyfer darparu system gofal cartref yn seiliedig ar y gymuned wedi ennill cyllid gan Arwain Sir Benfro. Y Prosiect PIP yw’r prosiect cyntaf yng Nghymru a’r DU sydd wedi ei seilio yn y gymuned gan geisio integreiddio gwasanaethau gofal cartref gyda gwasanaethau gwirfoddol, ac annog llesiant a hunangymorth.

Darllen mwy yma.

 

                          

 

Sir Benfro yn arwain y ffordd ar gyfer oergelloedd cymunedol

Mae gan Sir Benfro ail oergell barhaol sy’n agored i’r gymuned. Mae Canolfan Gymunedol Bloomfield House wedi derbyn arian i redeg Oergell a Phantri Cymunedol parhaol yn Arberth, a fydd yn helpu i leihau gwastraff bwyd a threchu’r stigma o’r defnydd o fwyd dros ben.

Darllen mwy yma.

 

                          

 

Cyllid ar gyfer gofal yn y gymuned

Mae prosiect newydd ar gyfer darparu system gofal cartref yn seiliedig ar y gymuned wedi ennill cyllid gan Arwain Sir Benfro. Y Prosiect PIP yw’r prosiect cyntaf yng Nghymru a’r DU sydd wedi ei seilio yn y gymuned gan geisio integreiddio gwasanaethau gofal cartref gyda gwasanaethau gwirfoddol, ac annog llesiant a hunangymorth.

Darllen mwy yma.

 

                          

 

Canolfan ynni gymunedol i gael ei hystyried

Mae prosiect i archwilio’r posibilrwydd o greu canolfan ynni adnewyddadwy wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan Arwain Sir Benfro. Bydd Prosiect Dynamo yn edrych ar y posibilrwydd o greu rhwydwaith yn cyflenwi ynni adnewyddadwy i fusnesau a chymunedau yn ardal Martletwy a’r cyffiniau.

Darllen mwy yma.

 

                          

Sarah Hughes, Swyddog Datblygu Cyfranddaliadau Cymunedol

 

Gwasanaeth cydweithredol cymunedol newydd i Sir Benfro

Mae prosiect i ddatblygu Gwasanaeth Cefnogaeth Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer Sir Benfro wedi cael cymeradwyaeth am gyllid gan Arwain Sir Benfro. Bydd Cynllun Cynnig Cyfranddaliadau Cydweithredol Cymunedol Sir Benfro yn cefnogi cymunedau gyda chynigion cyfranddaliadau i brynu tir ac adeiladau i gadw gwasanaethau lleol yn fyw a datblygu rhai newydd.

Darllen mwy yma.

 

                          

 thema2-image

Cyllid ar gael i ddatblygu busnesau a phartneriaethau

Mae Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, yn chwilio am syniadau a fydd yn rhoi hwb i ddatblygiad masnachol, yn creu partneriaethau busnes ac yn helpu i gwtogi cadwyni cyflenwi.

Darllen mwy yma.

 

                          

 

Gwiberod gwych!

Dyfarnwyd arian i brosiect sy’n cynorthwyo i addysgu pobl ynghylch ein rhywogaeth neidr frodorol, y Wiber, gan Arwain Sir Benfro. Bydd y prosiect Gwiberod Gwych yn cyflwyno rhaglen sy’n ymgysylltu â’r gymuned ledled Sir Benfro, gan ganolbwyntio’n benodol ar Benrhyn Tyddewi.

Darllen mwy yma.

 

                          

 

Rydym yn recriwtio

Ein Cymdogaeth Werin – Swyddog Datblygu Cymunedau Perfeddwlad Preseli

Darllen mwy yma.

 

                          

 theme2-image

Theme 2 open for Expressions of Interest

Do you have ideas that could help develop business networks and skills in Pembrokeshire?  Are you interested in diversification or ways to shorten business supply chains?

We are pleased to say that we have a window open to accept Expressions of Interest (EOIs) for applications under Theme 2 of the LEADER fund.  Theme 2 can support projects that will help the facilitation of pre-commercial development, business partnerships and short supply chains.

You can find details on how to apply here.

The deadlines for applications are 10th August and 5th October 2018.

                          

 arwain-logo-web

Evaluating Arwain Sir Benfro

PLANED, on behalf of the Arwain Sir Benfro Local Action Group (LAG), is seeking to appoint consultants to undertake a midterm and final evaluation of the Local Action Group and LEADER activities being delivered as part of the EU & WG funded scheme.

The aim of the evaluation is to:

  1. Assess the impact of the scheme on Pembrokeshire, to measure its effectiveness against the targets, indicators and outcomes agreed with the Welsh Government.
  2. Assess the approach taken & success of the LAG in meeting its objectives. Evaluate and make recommendations.
  3. Inform and shape delivery of rural development support with suggestions for improvements.

This project is being funded through the Rural Development Plan for Wales 2014-2020 which is funded by the Welsh Government and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

For full details please visit the Sell2Wales site here.

If you intend to apply, please notify Jessica Morgan at jessicam@planed.org.uk by 5pm on 29th June 2018.                         

 

Yr Amgueddfa ar gyfer y gymuned

Mae prosiect ymchwil newydd i gefnogi Amgueddfa ac Oriel Luniau Dinbych-y-pysgod yn digwydd diolch i gyllid gan Arwain Sir Benfro. Mae’r Prosiect Amgueddfa ar gyfer y Gymuned yn ystyried opsiynau ar gyfer dyfodol yr Amgueddfa sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 140 oed yn 2018 ac yn helpu i’w gosod wrth galon Dinbych-y-pysgod.

Darllen mwy yma                          

 

Span Arts yn cyflawni gyda digidol

Mae prosiect celfyddydau digidol i ddarparu gweithgaredd cymdeithasol a diwylliannol ledled Sir Benfro wedi cael arian gan Arwain Sir Benfro. Bydd y prosiect Span Digidol yn treialu ffyrdd newydd o gyflwyno gwasanaethau diwylliannol gyda thechnoleg ddigidol dros y ddwy flynedd nesaf.

Darllen mwy yma.                         

 

We are recruiting for a Community Cooperative Shares Officer.

 

This is a unique opportunity to play a major role in Pembrokeshire’s Pilot Community Cooperative Share Offers project. The project aim is to coordinate the support for the communities wishing to set up new cooperative social enterprises using community shares finance.

Community Cooperative Shares Officer £27,000 p.a.

37.5 hours per week, Fixed term – 2 years

Closing Date: 12 noon 21 May 2018 

For further details, including application packs please contact Julie Davies on 01834 860965  email: julied@planed.org.uk

A large print, Braille or audio version of this advert can be obtained by request from 01834 860965


                           

Well-being plan for Pembrokeshire published

PLANED is part of Pembrokeshire’s Public Services Board (PSB) which has published a Plan which aims to improve well-being for all people and communities in the County.

The Well-being Plan sets out how public and private sector partners will work together to improve economic, social, environmental and cultural well-being in Pembrokeshire by strengthening joint working across service providers.

Read more here


                           

We are recruiting!    

Unique and exciting opportunities to work with PLANED and Arwain Sir Benfro based in Narberth.

Community Well-being & Resilience Officer (2 posts)  

Read more here 


Is Pembrokeshire ready to go plastic-free?

People from across Pembrokeshire have come together to coordinate going plastic-free.

PLANED’s Valuing the Environment Network hosted an event to bring together individuals, community groups, businesses and public bodies to discuss the wealth of activity already going on across the county and what more could be done.

Read more here


St Davids Social Media City

A digital tourism project in St Davids has been awarded funding by Arwain Sir Benfro.  The St Davids Social Media City project will pilot a mobile app to gather all the latest social media news and events for residents and visitors.

Read more here


Reconnect volunteers with Reconnect Director Andrew Dugmore

Reconnect in Nature project funded

A project that will help people reconnect with nature has been funded to deliver an innovative training programme across Pembrokeshire. Reconnect in Nature will help people connect with their natural environment, reconnect with themselves and create a community that supports each other.

Read more here


The Cabinet Secretary is today publishing a Written Statement announcing the full panel membership, confirming the first meeting and announcing that they will shortly be issuing a call for evidence. This will be reconfirmed in a press release and at the One Voice Wales Conference tomorrow.

Making the Most of What We Have 50 people gathered in Letterston Memorial Hall on Thursday October 5th to hear about inspiring local projects that are repairing and re-using waste goods, and preventing food waste. They also heard about the work Wales is doing nationally to move towards ‘zero waste’, as well as Pembrokeshire County Council’s forthcoming new waste strategy.

Read More

Draft Well-being Plans Consultation: Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire

The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 places a duty on each Public Services Board (PSB) to develop and publish a county Well-being Plan by May 2018. As part of the preparation of this Plan each PSB has undertaken a detailed Well-being Assessment of the social, economic, environmental and cultural well-being of the county and the assessment, along with a series of engagement events, have been used to identify well-being objectives and aims for each county and the actions to make progress against those objectives.

Read More

£14,999 of funding for – Pembrokeshire Pod Project

Arwain Sir Benfro has recently provided funding to FRAME, through the LEADER programme. This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.
Pembrokeshire Pod Project is the brain child Jenny Sims and the FRAME team; foreseeing the development of an empty building on site as a “Space for start ups to grow, a place for
community to go”.

Read More

£32,063.00 of funding for – LEAF Project

Arwain Sir Benfro supports £32,063.00 of funding for – LEAF Project Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED – have recently provided funding to Tir Coed. This is funded through the LEADER programme, which is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, Funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Read More

Rural Community Development Fund

Opening date of the next Rural Community Development Fund Expression of Interest Window is now the 10th of August.

Window to Open Window to Close EOI Decision Date Indicative budget allocation
10-Aug-17 12-Oct-17 14-Dec-17 £2,000,000

£75,631.00 of funding for – Slipper Limpet Haemocyanin Feasibility Study

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED – have recently provided funding to Mikota, through the LEADER programme. This is funded through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the
Welsh Government.

Read more here.

LEADER DEADLINE UPDATES

Next deadline for new or re submission of EOI’s over £15k is the 30th of June at 5pm
NIFTs Under £15k submissions deadline is 7th July at 5pm

Please contact PLANED for more details

Arwain Sir Benfro supports £36,846 of funding for Cwm Arian Renewable Energy

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED – have recently provided funding to Cwm Arian Renewable Energy (CARE) through the LEADER programme.

Read More

Sustainable Management Scheme

Third Application window Opens on 10th July 2017

For more info please see Events Calendar July 10th

Thursday 1st June

Study tour organised by PLANED and hosted by the Saundersfoot Bay Heritage Regeneration Trust (SBHRT).

Read More (opens pdf)

Funding Portal orientation session

PAVS would like to invite you to a Funding Portal orientation session from 10.30am – 12 noon on Monday 3rd July.  The session is being held in the PAVS office, Haverfordwest.

For more info please see Events Calendar Monday July 3rd