Cyllid ar gyfer gofal yn y gymuned
September 17, 2018
New study into future development of Milford Waterfront
October 2, 2018

A Menter Iaith Sir Benfro project to help people to reclaim the music scene has been awarded funding by Arwain Sir Benfro.  Y Digwyddiad is a two-year project that will offer young people the opportunity to organise music and cultural events across the county.

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED have provided funding of £60,000 to Menter Iaith Sir Benfro. This is funded through the LEADER programme, which is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, Funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Nico Dafydd from Menter Iaith Sir Benfro said:  “This is the first project of its kind to be run in Wales. We will be giving young people the skills and experience so that they can organise and promote events in their area. In a way, this is an opportunity to see all aspects of maintaining a musical scene. The natural result of that is that many more gigs will be held in the area, run by the young people themselves.

“The project will provide opportunities for young people to experience the aspects of the pop music culture, from creating posters to controlling the sound, so that they can feel ownership of the events. We will then create a program of events over the next two years. Even though Y Digwyddiad is a music project, we also want to hear from young people in the field of art, film, production, design and writing.”

Y Digwyddiad will also be working with the primary school sector. A primary school program will be piloted to raise awareness and offer ideas to primary teachers on how to promote and celebrate Welsh music.

Buddig Meredith, Project Officer said: “This is just one example of the great projects being delivered in the county. PLANED, now celebrating its 30th year has helped communities in Pembrokeshire to access over £25m worth of funding during that time.

“Arwain Sir Benfro is currently supporting project ideas from local community groups, organisations and businesses. As the Local Action Group for Pembrokeshire, we bring together a mix of local community representatives, business, third sector, local authority partners.”

LEADER is supporting all kinds of activity: mentoring, training, feasibility studies or pilot projects that test an innovative new idea. It can also be used for projects that improve local skills, make better use of a local resource or realise the economic potential of part of the locality leading to a ‘new’ outcome or product.

Comments are closed.

Cyllid ar gyfer gofal yn y gymuned
September 17, 2018
New study into future development of Milford Waterfront
October 2, 2018

Mae prosiect gan Menter Iaith Sir Benfro i helpu i adfer y sîn gerddoriaeth wedi derbyn cyllid gan Arwain Sir Benfro. Mae ‘Y Digwyddiad’ yn brosiect dwy flynedd a fydd yn cynnig y cyfle i bobl ifanc drefnu digwyddiadau cerddorol a diwylliannol ar draws y sir.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED wedi rhoi cyllid gwerth £60,000 i Menter Iaith Sir Benfro. Ariennir hyn drwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Nico Dafydd o Menter Iaith Sir Benfro: “Dyma’r prosiect cyntaf o’i fath i gael ei gynnal yng Nghymru. Byddwn yn rhoi’r sgiliau a phrofiad i bobl ifanc allu trefnu a hyrwyddo digwyddiadau yn eu hardal. Mewn ffordd, mae’n gyfle i weld pob agwedd ar gynnal sîn gerddoriaeth. Canlyniad naturiol hynny fydd mwy o gigiau yn cael eu cynnal yn yr ardal, gan y bobl ifanc eu hunain.

“Bydd y prosiect yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael profiad o bob agwedd ar ddiwylliant cerddoriaeth bop, o greu posteri i reoli’r sain, fel y gallant deimlo perchnogaeth o’r digwyddiadau. Byddwn yna’n creu rhaglen o ddigwyddiadau dros y ddwy flynedd nesaf. Er mai prosiect cerddorol yw ‘Y Digwyddiad’, rydym hefyd eisiau clywed gan bobl ifanc ym meysydd y celfyddydau, ffilm, cynhyrchu, dylunio ac ysgrifennu.”

Bydd ‘Y Digwyddiad’ hefyd yn gweithio â’r sector ysgolion cynradd. Bydd rhaglen ysgolion cynradd yn cael ei threialu i godi ymwybyddiaeth a chynnig syniadau i athrawon cynradd ar sut i hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Gymraeg.

Dywedodd Buddig Meredith, Swyddog Prosiect: “Dyma ddim ond un enghraifft o’r prosiectau gwych sy’n cael eu darparu yn y sir. Mae PLANED, nawr yn ei 30ain blwyddyn, wedi helpu cymunedau yn Sir Benfro i gael gafael ar werth dros £25 miliwn o gyllid yn ystod y cyfnod hwnnw.

“Mae Arwain Sir Benfro ar hyn o bryd yn cefnogi syniadau prosiect gan grwpiau cymunedol, sefydliadau a busnesau lleol. Fel y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, rydym yn dod â chynrychiolwyr cymunedau, busnesau, sefydliadau’r trydydd sector a phartneriaid awdurdodau lleol ynghyd.”

Gall LEADER gefnogi pob math o weithgareddau: mentora, hyfforddiant, astudiaethau dichonoldeb neu brosiectau peilot sy’n profi syniad newydd arloesol.   Gellid ei ddefnyddio hefyd ar gyfer prosiectau sy’n gwella sgiliau lleol, gwneud gwell defnydd o adnoddau lleol neu wireddu posibiliadau economaidd rhan o’r ardal gan arwain at ganlyniad neu gynnyrch ‘newydd’.

 

Comments are closed.