Oes newydd i Neuaddau Cymunedol
October 5, 2018
Local Energy Action Force for Pembrokeshire
October 29, 2018

 

A project to help divert household items from landfill has been awarded funding by Arwain Sir Benfro.  The Pembrokeshire Remakery offers workshops, training and opportunities to share skills in repairing furniture, textiles, computers, mechanical items and basic home electrical goods.

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED have provided funding of £71,299.28 to the Pembrokeshire Remakery. This is funded through the LEADER programme, which is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, Funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Stephen Merrill of the Pembrokeshire Remakery said: “We already saved 20 tonnes of household items from entering the waste stream and this funding will help us to save even more.  We are running training sessions, teaching people how to repair and mend.  The Remakery provides information and guidance, as well as offering the space for people to put into practice their new skills. We also run a shop were we sell the goods at affordable prices.

“The existing volunteers at the Remakery are learning so much, and I’m hoping to see many more join and carry on the good work in the world of repair and reuse. As well as learning new skills they are making friends and becoming part of a hub focussed on reducing waste, repairing and reusing.”

Natalie Lang, Project Officer for Arwain Sir Benfro said: “I’m really excited to see this project grow and develop, the issue of waste affects us all.

“LEADER funding is supporting all kinds of activity: mentoring, training, feasibility studies or pilot projects that test innovative new ideas, benefiting the county and contributing to a competitive, productive and sustainable local economy.”

Arwain Sir Benfro is currently supporting project ideas from local community groups, organisations and businesses. As the Local Action Group for Pembrokeshire, Arwain Sir Benfro brings together a mix of local community representatives, business, third sector, local authority partners to administer the LEADER fund.

Comments are closed.

Oes newydd i Neuaddau Cymunedol
October 5, 2018
Local Energy Action Force for Pembrokeshire
October 29, 2018

 

Mae Arwain Sir Benfro wedi rhoi cyllid i brosiect sy’n helpu i ddargyfeirio eitemau’r cartref rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Mae Pembrokeshire Remakery yn cynnig gweithdai, hyfforddiant a chyfleoedd i rannu sgiliau wrth atgyweirio dodrefn, tecstilau, cyfrifiaduron, eitemau mecanyddol a nwyddau trydanol sylfaenol o’r cartref.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED wedi darparu cyllid o £71,299.28 i Pembrokeshire Remakery. Ariennir hyn trwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Stephen Merrill o Pembrokeshire Remakery: “Rydym eisoes wedi arbed 20 tunnell o eitemau o’r cartref rhag mynd i mewn i’r ffrwd gwastraff a bydd y cyllid hwn yn ein helpu i arbed hyd yn oed mwy. Rydym yn cynnal sesiynau hyfforddi, yn dysgu pobl sut i atgyweirio a thrwsio. Mae The Remakery yn darparu gwybodaeth ac arweiniad, yn ogystal â chynnig lle i bobl roi eu sgiliau newydd ar waith. Rydym hefyd yn rhedeg siop lle rydym ni’n gwerthu’r nwyddau am brisiau fforddiadwy.

“Mae’r gwirfoddolwyr presennol yn y The Remakery yn dysgu cymaint, ac rwy’n gobeithio gweld llawer mwy yn ymuno â ni i barhau â’r gwaith da yn y maes atgyweirio ac ailddefnyddio. Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd mae’r cyfranogwyr yn gwneud ffrindiau ac yn dod yn rhan o ganolfan sy’n canolbwyntio ar leihau gwastraff, atgyweirio ac ailddefnyddio.”

Dywedodd Natalie Lang, Swyddog Prosiect Arwain Sir Benfro: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld y prosiect hwn yn tyfu ac yn datblygu, mae’r broblem wastraff yn effeithio ar bob un ohonom.

“Mae cyllid LEADER yn cefnogi pob math o weithgaredd: mentora, hyfforddiant, astudiaethau dichonoldeb a phrosiectau peilot sy’n profi syniadau newydd arloesol, a fydd o fudd i’r sir ac yn cyfrannu at economi leol gystadleuol, gynhyrchiol a chynaliadwy.”

Ar hyn o bryd, mae Arwain Sir Benfro yn cefnogi syniadau am brosiectau gan grwpiau cymunedol, sefydliadau a busnesau lleol. Fel y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, mae Arwain Sir Benfro yn dwyn ynghyd cymysgedd o gynrychiolwyr cymunedol a busnesau lleol, y trydydd sector a phartneriaid awdurdod lleol i weinyddu’r gronfa LEADER.

Comments are closed.