Poblogeiddio atgyweirio
October 29, 2018
North Pembrokeshire boutique tours
October 30, 2018

A pilot project to help communities generate and trade sustainable energy has been awarded funding by Arwain Sir Benfro.  The Local Energy Action Force (LEAF) will be working with five communities across Pembrokeshire over the next two years, supporting them to develop community energy projects.

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED have provided funding of £166,089.94 to Community Energy Pembrokeshire. This is funded through the LEADER programme, which is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, Funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Peter Davies, Chair of Community Energy Pembrokeshire said: “We know many people are interested in community energy but just don’t know where to start.  This project will recruit a Local Energy Action Force Project Manager and three Project Officers who will deliver a programme of events to help raise awareness and develop skills in community energy development.

“The Local Energy Action Force will develop five projects in Pembrokeshire, working with volunteers, landowners, business owners and householders, co-ordinating and enabling access to support, skills, knowledge and experience and sharing what we learn.”

Natalie Lang, Project Officer for Arwain Sir Benfro said: “This innovative pilot will deliver an engagement programme with communities helping to develop projects generating, selling and buying sustainable energy.

“Local energy can help deliver a more resilient economy and has the potential to help alleviate social issues including fuel poverty and promote wider health and well-being benefits.”

“LEADER funding is supporting all kinds of activity: mentoring, training, feasibility studies or pilot projects that test innovative new ideas, benefiting the county and contributing to a competitive, productive and sustainable local economy.”

Arwain Sir Benfro is currently supporting project ideas from local community groups, organisations and businesses. As the Local Action Group for Pembrokeshire, Arwain Sir Benfro brings together a mix of local community representatives, business, third sector, local authority partners to administer the LEADER fund.

Comments are closed.

Poblogeiddio atgyweirio
October 29, 2018
North Pembrokeshire boutique tours
October 30, 2018

Mae prosiect peilot i helpu cymunedau i gynhyrchu a masnachu ynni cynaliadwy wedi cael arian gan Arwain Sir Benfro. Bydd y Grŵp Gweithredu Ynni Lleol (LEAF) yn gweithio gyda phum cymuned ar draws Sir Benfro dros y ddwy flynedd nesaf, gan eu cefnogi i ddatblygu prosiectau ynni cymunedol.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED wedi rhoi cyllid o £166,089.94 i Ynni Cymunedol Sir Benfro. Daw’r cyllid hwn o raglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Peter Davies, Cadeirydd Ynni Cymunedol Sir Benfro: “Rydym yn gwybod bod gan lawer o bobl ddiddordeb mewn ynni cymunedol, ond nid ydynt yn gwybod ble i ddechrau. Bydd y prosiect hwn yn recriwtio Rheolwr Prosiect Grŵp Gweithredu Ynni Lleol a thri Swyddog Prosiect a fydd yn cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau i helpu i godi ymwybyddiaeth a datblygu sgiliau yn y maes datblygu ynni cymunedol.

“Bydd y Grŵp Gweithredu Ynni Lleol yn datblygu pum prosiect ar draws Sir Benfro, gan weithio gyda gwirfoddolwyr, perchnogion tir, perchnogion busnes a deiliaid tai, gan gydlynu a galluogi mynediad i gefnogaeth, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, a rhannu’r hyn a ddysgwn.”

Dywedodd Natalie Lang, Swyddog Prosiect Arwain Sir Benfro: “Bydd y prosiect peilot arloesol hwn yn cynnwys bod allan yn gweithio gyda chymunedau a helpu i ddatblygu prosiectau sy’n cynhyrchu, gwerthu a phrynu ynni cynaliadwy. Gall ynni lleol helpu i ddarparu economi mwy gwydn ac mae ganddo’r potensial i helpu i liniaru materion cymdeithasol gan gynnwys tlodi tanwydd a hybu manteision iechyd a lles ehangach.

 

“Mae cyllid LEADER yn cefnogi pob math o weithgaredd: mentora, hyfforddiant, astudiaethau dichonoldeb a phrosiectau peilot sy’n profi syniadau newydd arloesol, a fydd o fudd i’r sir ac yn cyfrannu at economi leol gystadleuol, gynhyrchiol a chynaliadwy.”

Ar hyn o bryd, mae Arwain Sir Benfro yn cefnogi syniadau am brosiectau gan grwpiau cymunedol, sefydliadau a busnesau lleol. Fel y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, mae Arwain Sir Benfro yn dwyn ynghyd cymysgedd o gynrychiolwyr cymunedol a busnesau lleol, y trydydd sector a phartneriaid awdurdod lleol i weinyddu’r gronfa LEADER.

Comments are closed.