LEADER

Mae rhaglen LEADER yn rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).

Daw’r enw LEADER o’r byrfodd Ffrangeg ar gyfer ‘liaison entre actions de développement de l’économie rurale’, sydd, o’i gyfieithu’n fras, yn golygu ‘cysylltiadau rhwng gweithrediadau ar gyfer datblygu’r economi wledig’.

Mae dull LEADER yn cynnwys methodoleg datblygu wledig sy’n cynnwys partneriaeth, datblygiad ardal llawr gwlad, arloesedd a chydweithio.

Mae LEADER yn seiliedig ar saith egwyddor:

 • Partneriaeth cyhoeddus-preifat lleol (Grwpiau Gweithredu Lleol)
 • Strategaethau datblygu lleol yn seiliedig ar ardal
 • Cyfranogiad cymunedol – gweithredu strategaethau ‘gwaelod i fyny’
 • Integreiddio
 • Arloesedd
 • Rhwydweithio
 • Cydweithredu

Manteision allweddol agwedd LEADER yw:

 • Mae gan bobl leol well gwybodaeth am heriau lleol sydd angen eu trin a’r adnoddau a’r cyfleoedd sydd ar gael
 • Maent yn gallu paratoi adnoddau lleol ar gyfer y broses datblygu mewn ffordd nad yw’n digwydd â dulliau megis “fyny i lawr”
 • Mae hyn yn rhoi mwy o synnwyr i bobl leol am berchnogaeth ac ymroddiad i’r prosiectau, sydd yn ei dro yn eu caniatáu i wneud y gorau o’u hasedau lleol
 • Gall y dull gynorthwyo i ddatblygu ymddiriedaeth a pherthynas waith cadarnhaol ymysg y gymuned leol a busnes

Themâu LEADER - Cliciwch yma am fuy o wybodaeth

Themâu trawsbynciol

 • Cynhwysiant cymdeithasol
 • Mynd i’r afael â thlodi
 • Cyfleoedd cyfartal
 • Ucheldiroedd
 • Yr iaith Gymraeg

Strategaeth Datblygu Leol

Mae dogfen y Strategaeth Datblygu Leol (LDS) yn amlinellu anghenion a chyfleoedd a nodwyd ar gyfer Sir Benfro.