Drawn Together
August 21, 2018
New support for the Welsh music scene
October 2, 2018

A new project to deliver a community based home care system has been awarded funding by Arwain Sir Benfro. The PIP Project is the first local community based project in Wales and the UK attempting to integrate domiciliary services with voluntary services, and promote well-being and self-help.

 

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED have provided funding of £27,457.93 to Solva Care for Prevention, Integration, Partnership or PIP for short. This is funded through the LEADER programme, which is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, Funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

 

Mollie Roach, Chair of Solva Care said: “Our project is considered to be a unique and innovative project in the UK. It is often described as a ‘bottom up’ project because it was set up by the community, in response to the expressed needs of the community, to enhance health and wellbeing.

 

“We want to enable older residents to stay in their own homes, remain part of the community, help to prevent isolation and loneliness and provide support and respite for carers. The PIP Project works on aspects of mental, physical and social health. Because we are locally based, we know the people we are working with and can offer an immediate response, with continuity of care and a flexible, problem solving approach.”

 

Buddig Meredith, Project Officer said: “This is just one example of the great projects being delivered in the county. PIP is really exciting as it brings to life the idea of cooperation, working with third sector groups, statutory services, the local surgery, school, local clubs and groups to build up a programme of activities to support the programme of preventative health and social care measures.

 

“It will be exciting to see the outcome of the project and how it can be shared to help support and encourage other small rural communities seeking to set up their own community based care delivery system.”

 

PLANED, now celebrating its 30th year, has helped communities in Pembrokeshire to access over £25m worth of funding during that time.

 

Arwain Sir Benfro is currently supporting over 60 project ideas from local community groups, organisations and businesses. This includes all kinds of activity: mentoring, training, feasibility studies or pilot projects that test an innovative new idea. We also support projects that improve local skills, make better use of a local resource or realise the economic potential of part of the locality leading to a ‘new’ outcome or product.”

 

Arwain Sir Benfro is the Local Action Group for Pembrokeshire, it brings together a mix of local community representatives, business, third sector, local authority partners. The Group designed and is now implementing the Local Development Strategy for Pembrokeshire. The group is supporting projects with LEADER funds, which test new ideas that benefit the county and contribute to a competitive, productive and sustainable local economy.

Comments are closed.

Drawn Together
August 21, 2018
New support for the Welsh music scene
October 2, 2018

Mae prosiect newydd ar gyfer darparu system gofal cartref yn seiliedig ar y gymuned wedi ennill cyllid gan Arwain Sir Benfro. Y Prosiect PIP yw’r prosiect cyntaf yng Nghymru a’r DU sydd wedi ei seilio yn y gymuned gan geisio integreiddio gwasanaethau gofal cartref gyda gwasanaethau gwirfoddol, ac annog llesiant a hunangymorth.

 

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Sir Benfro, sef Arwain Sir Benfro, sy’n cael ei weinyddu gan PLANED, wedi darparu £27,457.93 o gyllid ar gyfer Prosiect PIP (Atal, Integreiddio, Partneriaeth) Gofal Solfach. Mae’n cael ei gyllido drwy raglen LEADER, sy’n rhan o Raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Wledig 2014 – 2020, sydd wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Dywedodd Mollie Roach, Cadeirydd Gofal Solfach: “Ystyrir ein prosiect fel un unigryw ac arloesol yn y DU. Mae’n cael ei ddisgrifio’n aml fel prosiect ‘o’r gwaelod i fyny’ gan ei fod wedi ei sefydlu gan y gymuned, mewn ymateb i anghenion y gymuned, er mwyn cynyddu iechyd a llesiant.

 

“Rydym eisiau galluogi trigolion hŷn i aros yn eu cartrefi, i aros yn y gymuned, cynorthwyo i atal pobl deimlo’n unig ac ynysig a darparu cefnogaeth a seibiant i ofalwyr. Mae’r Prosiect PIP yn gweithio ar faterion iechyd meddwl, cymdeithasol a chorfforol. Gan ein bod wedi ein lleoli yn lleol, rydym yn adnabod y bobl ydym yn gweithio gyda nhw a gallwn ddarparu ymateb yn syth, gyda pharhad gofal  ac ymagwedd datrys problemau a hyblyg.”

 

Dywedodd Buddig Meredith, Swyddog Prosiect: “Dyma un esiampl yn unig o’r prosiectau gwych sy’n cael eu darparu yn y sir. Mae PIP yn hynod o gyffrous gan ei fod yn dod â syniadau am gydweithredu, a gweithio gyda grwpiau trydydd sector, gwasanaethau statudol, y feddygfa leol, yr ysgol leol a chlybiau a grwpiau lleol yn fyw i adeiladu rhaglen o weithgareddau a chefnogaeth ar gyfer y cynllun o fesurau iechyd a gofal cymdeithasol ataliol.

 

“Bydd gweld canlyniad y prosiect yn gyffrous yn ogystal â sut y gellir rhannu beth ydym wedi dysgu i gynorthwyo, cefnogi ac annog cymunedau gwledig, bach eraill i sefydlu eu system gofal yn y gymuned eu hunain.”

Mae PLANED, sydd bellach yn dathlu ei 30ain blwyddyn, wedi bod o gymorth i gymunedau yn Sir Benfro gael gwerth dros £25m o gyllid yn y cyfnod hwnnw.

Mae Arwain Sir Benfro ar hyn o bryd yn cefnogi dros 60 o syniadau am brosiectau gan grwpiau, sefydliadau a busnesau cymunedol lleol. Mae hyn yn cynnwys pob math o weithgaredd: mentora, hyfforddi, astudiaethau dichonoldeb neu brosiectau peilot sy’n profi syniad arloesol newydd. Rydym hefyd yn cefnogi prosiectau sy’n gwella sgiliau lleol, yn gwneud defnydd gwell o adnoddau lleol neu’n gwireddu potensial economaidd mewn rhan o’r ardal leol a fyddai’n arwain at ganlyniad neu gynnyrch newydd.

 

Arwain Sir Benfro yw’r Grŵp Gweithredu Lleol dros Sir Benfro, mae’n cyfuno amrywiaeth o gynrychiolwyr cymunedol lleol, partneriaethau busnesau, trydydd sector ac awdurdodau lleol. Cynlluniodd Y Grŵp Strategaeth Datblygiad Lleol dros Sir Benfro ac ar hyn o bryd yn y broses o’i chyflwyno. Mae’r grŵp yn cefnogi prosiectau gyda chyllid LEADER, sy’n profi syniadau newydd sy’n fuddiol i’r sir ac yn cyfrannu at economi leol gystadleuol, gynhyrchiol a chynaliadwy.

Comments are closed.