Grŵp Gweithredu Lleol yn Cefnogi Sir Benfro
November 26, 2018
Pembrokeshire Remakery to benefit from Landfill Tax Community Scheme
February 4, 2019

 

arwain-logo-web

 

Projects that have been running across Pembrokeshire recently came together to present what they have achieved after receiving funding from LEADER, a bottom-up method of delivering support to communities for rural development.

Members of the Local Action Group for Pembrokeshire, Arwain Sir Benfro and PLANED staff who administer the LEADER Funding welcomed a range of projects who presented at a short celebration event for LEADER projects who have finished.

Karen Scott, Animation and Impact Officer said: “We were very pleased with the number and range of projects who joined us and really enjoyed hearing about all of the successes and fantastic outcomes. It was also an opportunity for networking, hearing about other LEADER projects, identifying opportunities for joint working, and exploring project ideas for the future.”

Presentations were delivered by the following projects and organisations:

Bloomfield, Older Persons’ Project and Community Fridge

Clynfwy Natural Therapy Health Centre

Community Connectors

Haverhub

Milford Haven Port Authority

PACTO Car Chums

Pembrokeshire Coastal Forum META project

Pembroke Town Council Henry VII Visitor Centre

Tenby Museum

The VC Gallery

Transition Bro Gwaun

Understanding commoning in Pembrokeshire

 

Arwain Sir Benfro, the Local Action Group for Pembrokeshire secured over £3,300,000 of funding and has been supporting projects which test new ideas that benefit Pembrokeshire Over 65 projects have been funded including 3 cooperation projects working with partners outside of Pembrokeshire.

The LEADER programme is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme (RDP) 2014 – 2020, which is financed by the Welsh Government and European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).

The name LEADER comes from the French abbreviation for ‘liaison entre actions de développement de l’économie rurale’ which roughly translates to ‘links between actions for developing the rural economy’.

LEADER’s approach involves a rural development methodology which includes partnership, ‘bottom-up’ grass roots area development, innovation and co-operation.

Comments are closed.

Grŵp Gweithredu Lleol yn Cefnogi Sir Benfro
November 26, 2018
Pembrokeshire Remakery to benefit from Landfill Tax Community Scheme
February 4, 2019

 

arwain-logo-web

 

Yn ddiweddar daeth prosiectau sydd wedi bod yn rhedeg ar draws Sir Benfro at ei gilydd i gyflwyno’r hyn a gyflawnwyd ganddynt yn sgil cael cyllid gan LEADER, sef dull o’r gwaelod i fyny i ddarparu cefnogaeth i gymunedau ar gyfer datblygu gwledig.

Croesawodd aelodau Grŵp Gweithredu Lleol Sir Benfro, Arwain Sir Benfro a staff PLANED sy’n gweinyddu Cronfa LEADER ystod o brosiectau a roddodd gyflwyniadau mewn digwyddiad dathlu byr ar gyfer prosiectau LEADER sydd wedi gorffen.

Dywedodd Karen Scott, Swyddog Animeiddio ac Effaith: “Roeddem yn falch iawn o’r nifer a’r ystod o brosiectau a ymunodd â ni a gwnaethom fwynhau yn arw clywed am yr holl lwyddiannau a chanlyniadau gwych. Roedd hefyd yn gyfle i rwydweithio, i glywed am brosiectau LEADER eraill, adnabod cyfleoedd i weithio ar y cyd, ac archwilio syniadau ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.”

Rhoddwyd cyflwyniadau gan y prosiectau a’r sefydliadau canlynol:

Bloomfield, Prosiect Pobl Hŷn ac Oergell Gymunedol

Canolfan Iechyd Therapi Naturiol Clynfwy

Cysylltwyr Cymunedol

Haverhub

Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Cyfeillion Ceir PACTO

Prosiect META Fforwm Arfordirol Sir Benfro

Canolfan Ymwelwyr Harri VII Cyngor Tref Penfro

Amgueddfa Dinbych-y-pysgod

Oriel VC

Transition Bro Gwaun

Deall comins yn Sir Benfro

 

Sicrhaodd Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro dros £3,300,000 o arian, ac mae wedi bod yn cefnogi prosiectau sy’n profi syniadau newydd sydd o fudd i Sir Benfro. Ariannwyd dros 65 o brosiectau gan gynnwys 3 phrosiect cydweithredol sy’n gweithio gyda phartneriaid y tu allan i Sir Benfro.

Mae’r rhaglen LEADER yn rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).

Daw’r enw LEADER o’r talfyriad Ffrangeg am ‘Liaison Entre Actions pour le Development de L’Economie Rurale” sy’n cyfieithu’n fras i ‘cysylltiadau rhwng camau gweithredu ar gyfer datblygu’r economi wledig’.

Mae ymagwedd LEADER yn cynnwys methodoleg datblygu gwledig sy’n cynnwys partneriaeth, datblygu ar lawr gwlad o’r ‘gwaelod i fyny’, arloesi a chydweithredu.

 

 

Comments are closed.