Mae Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro wedi sicrhau dros £3,300,000 o gyllid i gynorthwyo prosiectau sy’n profi syniadau newydd sydd o fantais i Sir Benfro ac yn cyfrannu at economi gystadleuol, gynhyrchiol a chynaliadwy yn Sir Benfro.

Mae dros 60 o brosiectau wedi’r cyllido gan gynnwys 3 brosiect ar y cyd sy’ngweithio a phartneriaid y tu hwnt i Sir Benfro.

 

Mae mwyafrif ein Cyllideb Weithredu ar gyfer 2018 bellach wedi’i ddyrannu ac nid ydym bellach yn derbyn mynegiant o ddiddordeb newydd ar gyfer prosiectau.

Bydd Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, yn adolygu’r sefyllfa hon ar ddiwedd 2018.

 

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter am y newyddion diweddaraf.

symbol-orange

Themâu LEADER

 • Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
 • Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
 • Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 • Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol
 • Elwa o dechnoleg ddigidol
symbol-green

Amcanion Strategaeth Datblygu Lleol

 • Cyfrannu at economi gystadleuol, gynhyrchiol a chynaliadwy
 • Annog diwylliant o Entrepreneuriaeth
 • Defnyddio a chreu sgiliau lleol
 • Gwella’r ddarpariaeth o drafnidiaeth a hygyrchedd
 • Edrych ar gynlluniau newydd o gyflwyno gwasanaeth
 • Cyfranogi, chydweithio ac arloesi

Strategaeth Datblygu Lleol

Mae gan Arwain Sir Benfro Strategaeth Datblygu Lleol (LDS). Mae hwn yn gynllun 5 mlynedd o weithgarwch yr hoffent ei weld yn cael ei gefnogi yn Sir Benfro. Mae’n cynnwys cyfres o weithrediadau ac amcanion datblygu gwledig.

Ysgrifennwyd y ddogfen wedi dadansoddiad ac ymgynghoriad yn y sir yn 2014. Caiff ei hadolygu’n flynyddol. Nododd feysydd allweddol ar gyfer datblygu a chymorth a fydd yn sicrhau bod Sir Benfro yn ffynnu ac yn parhau yn egnïol ac yn arbennig. Wrth wneud hyn mae’r cynllun yn orchymyn i Arwain Sir Benfro gynnig cymorth i brosiectau a all gwrdd â’r anghenion a nodwyd. Mae’r broses hon yn cynorthwyo i ddarparu’r LAG â chyfeiriad ‘adeiladol’ osodedig ar gyfer eu gwaith LEADER.

Rhaid i holl brosiectau a gynorthwyir gan y LAG gyd-fynd â blaenoriaethau a osodwyd o fewn yr LDS.

Os ydych yn teimlo fod heriau a chyfleoedd heb eu nodi yn yr LDS y teimlwch eu bod yn bwysig, rhowch wybod i ni.

Cymraeg